VPIS V SREDNJO ŠOLO

Tam, kjer se križajo potrebe sveta in tvoji talenti, tam je mesto tvojega poklica. (Aristotel)

Odločitev o nadaljnjem šolanju pomeni prvo veliko prelomnico v življenju mladostnika. Zato je pomembno, da si učenci vzamete dovolj časa in zberete čim več informacij, ki vas bodo pripeljale do najboljše izbire. Vaš vloženi trud in izbira srednje šole bosta močno vplivala na vaše življenje.

Učencem in staršem pri odločanju, izbiri in vpisu v srednjo šolo nudimo pomoč v šolski svetovalni službi (Jelena Vidmar in Irena Čuk).

8. RAZRED

Seznanjanje učencev z različnimi poklici poteka od 1. do 8. razreda znotraj pouka. V osmem razredu so učenci napoteni na sejem Informativa, na informativne dneve srednjih šol, na CIPS ter poklicno tržnico, ki jo izvede šola.

9. RAZRED

V 9. razredu poteka poklicno svetovanje po programski shemi za svetovanje pri vpisu v srednje šole. Šola je sinhrono vključena v aktivnosti za poklicno usmerjanje Ministrstva za šolstvo in šport RS, Zavoda za zaposlovanje RS in šole. Učenci so seznanjeni z možnostjo obiska CIPS-a ter psihologinje na Zavodu za zaposlovanje, ki je določena za našo šolo.

V začetku 9. razreda straši prejmejo v podpis soglasje Zavoda za zaposlovanje za udeležbo učencev za izpolnjevanje ankete o poklicnih interesih, ki jo izpelje šolska svetovalna služba. Na osnovi teh anket se na šoli izvajajo individualni razgovori z učenci o njihovih poklicnih interesih. Šola izvede tudi poklicno tržnico. Devetošolci imajo možnost testiranja s pomočjo interaktivnega računalniškega programa Kam in kako.

Ob koncu januarja izide Razpis za vpis v srednje šole pri Ministrstvu za šolstvo in šport. Učenci so seznanjeni z izidom in načinom dostopa do informacij, ki so za njihov vpis pomembne. V razpisu so objavljeni vsi programi srednjih šol, ki so na voljo.

Februarja učenci v okviru informativnih dni obiščejo vsaj tri šole, ki jih določijo v individualnih razgovorih s svetovalno službo. V teh razgovorih se postopno oblikuje sklep o prijavi na srednjo šolo, ki je lahko samo ena. O postopku prijave so učenci seznanjeni na razrednih urah in napoteni na objavljen razpis za leto 2020/2021.

Učence šola spremlja do končnega vpisa v srednjo šolo.

Srednješolski programi

PROGRAMI NIŽJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA

 • trajanje: 2 leti
 • zaključek izobraževanja: zaključni izpit

PROGRAMI SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA

 • trajanje: 3 leta
 • zaključek izobraževanja: zaključni izpit
 • po zaključku šolanja se lahko:
  • zaposlijo,
  • nadaljujejo izobraževanje:
   • v programih srednje poklicno-tehniškega izobraževanja
   • v maturitetnem tečaju

PROGRAMI SREDNJEGA STROKOVNEGA OZ. TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA

 • trajanje: 4 leta
 • zaključek izobraževanja: poklicna matura (štirje predmeti)
 • po zaključku šolanja se lahko:
  • zaposlijo,
  • nadaljujejo izobraževanje:
   • v študijskih programih za pridobitev višje ali visoke izobrazbe,
   • z opravljenim izpitom iz enega od predmetov splošne mature pa tudi v študijske programe za pridobitev univerzitetne izobrazbe.

GIMNAZIJSKI PROGRAMI

 • trajanje: 4 leta
 • zaključek izobraževanja: splošna matura – pet predmetov
 • obvezno nadaljevanje izobraževanja
 • programi:
  • splošna gimnazija,
  • klasična gimnazija,
  • tehniška gimnazija,
  • ekonomska gimnazija,
  • umetniška gimnazija (glasba, ples, dramsko-gledališka, likovna) – uspešno opravljen preizkus posebnih nadarjenosti oz. spretnosti,
  • športni oddelki na gimnaziji in ekonomski gimnaziji– potrebno zdravniško potrdilo in potrdilo o športnih dosežkih (A, B, C status),
  • evropski oddelki

PROGRAMI POKLICNO TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA

 • trajanje: 2 leti (po uspešno zaključenem ustreznem programu srednjega poklicnega izobraževanja, hkrati pa izpolnjuje tudi druge pri razpisu navedene pogoje)
 • zaključek izobraževanja: poklicna matura (štirje predmeti)
 • po zaključku šolanja se lahko:
  • zaposlijo,
  • nadaljujejo izobraževanje: v študijskih programih za pridobitev višje ali visoke izobrazbe

POKLICNI TEČAJI

 • kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik programa srednjega strokovnega izobraževanja,
 • trajanje: 1 leto,
 • zaključek izobraževanja: poklicna matura.

MATURITETNI TEČAJI

 • kdor je uspešno zaključil srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno oz. tehniško izobraževanje, tretji letnik gimnazije (če je prekinil izobraževanje najmanj za eno leto), četrti letnik Waldorfske gimnazije,
 • trajanje: 1 leto,
 • zaključek izobraževanja: splošna matura.

PROGRAM MEDNARODNE MATURE

 • po zaključenem 2. letniku štiriletne srednje šole
Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa
 1. UČNI USPEH v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole:
 • zaključne ocene obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu (največ 175 točk)
 1. DODATNI POGOJI:
 • Kandidati, ki se vpisujejo v program Umetniška gimnazija, morajo uspešno opraviti preizkus nadarjenosti.
 • Pri vpisu v športne oddelke programa Gimnazija se upoštevajo tudi športni dosežki in sicer se prišteje za pridobljen status športnika A 10 točki in za pridobljen status športnika B 5 točk.
 • V primeru, da se bo v prvem oz. drugem krogu izbirnega postopka na posamezno šolo na spodnjo mejo razvrstilo več kandidatov z istim številom točk pridobljenih po kriteriju iz 1. in 2. točke, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, ki jih učenec doseže na NACIONALNIH PREIZKUSIH ZNANJA iz slovenščine in matematike.
Dostopnost