ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Šolsko svetovalno delo bosta v letošnjem letu opravljala pedagoginja Irena Čuk in pedagog Luka Vižintin. Dodatno strokovno pomoč bodo izvajale specialne pedagoginje Tamara Gnilšek, Nataša Malin Jurjec, Aleksandra Šturm, Nika Lekič, Tadeja Heric, pedagoginja Irena Čuk, pedagog Luka Vižintin in socialna pedagoginja Marija Trontelj. Področja dela šolske svetovalne službe:  

  • delo z učenci: z otroki s posebnimi potrebami, reševanje psihosocialnih problemov učencev, individualno svetovanje, delo z učenci v manjših skupinah, reševanje aktualnih problemov na področju vedenjske problematike, usmerjanje pri reševanju vrstniških sporov, spremljanje šolskih novincev,
  • delo s starši: predavanja za starše, svetovanje, razgovori, intervencijski posveti;
  • sodelovanje z učitelji in vodstvom šole: sodelovanje pri učni in vedenjski problematiki v oddelku, sodelovanje z razredniki, individualno svetovanje, delo z nadarjenimi, otroci s posebnimi potrebami, usmerjanje v sodobne pristope na področju dela z učenci s posebnimi potrebami;
  • sodelovanje z zunanjimi institucijami: vodenje timskih sestankov, sodelovanje s strokovnimi komisijami, Zavodom za šolstvo-komisijo za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, sodelovanje s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše, šolsko zdravstveno službo, Zavodom RS za Zaposlovanje, Zvezo prijateljev mladine, IZIDO, fakultetami, vrtci in šolami, sodelovanje z raznimi projekti na področju socialnih veščin, plesne terapije (Zavod Aleksandra), Varni internet itd.;
  • sodelovanje z ZPM na področju reševanja socialnih stisk otrok, letovanj in zimovanj, humanitarnih akcij, prostovoljstva;
  • izobraževanje: sodelovanje na posvetih, strokovnih srečanjih, konferencah, aktivih;
  • vodenje in koordinacija delovnih nalog: otroci s posebnimi potrebami, poudarek na individualiziranih načrtih dela, individualizaciji in diferenciaciji v razredih, poklicno usmerjanje, ter reševanje socialne problematike, anamneza šolskih novincev in odlogi, testiranje, vodenje kriznih timov;
  • poklicno svetovanje v 8. in 9. razredu: anketiranje, individualni razgovori, sodelovanje z drugimi institucijami, izpeljava vpisa v srednje šole, roditeljski sestanki, svetovanje staršem, vodenje dokumentacije, organizacija poklicne tržnice, CIPS;
  • organizacija predavanj in delavnic za učence, njihove starše in učitelje. Nadaljevali bomo delo z učenci od 1. do 9. razreda na področju medosebnih odnosov in nenasilne komunikacije, senzibilizacija za poučevanje otrok s posebnimi potrebami.
Dostopnost