ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Strokovno delo svetovanja na šoli opravljata pedagoginja Irena Čuk in socialna delavka Kaja Đorđević, enkrat tedensko pa tudi specialna pedagoginja Nika Lekić.

Dodatno strokovno pomoč izvajajo: Špela Kuhar, Nika Lekić, Tamara Gnilšek, Nataša Malin Jurjec, Marjana Demšar in Jelena Simić.

Področja dela šolske svetovalne službe:
Delo z učenci: individualno svetovanje, delo z učenci v manjših skupinah, reševanje aktualnih problemov na področju vedenjske problematike, vpis in spremljanje šolskih novincev, poklicno svetovanje, reševanje psihosocialne problematike, vodenje in koordinacija dela z otroki s posebnimi potrebami, reševanje vrstniških sporov.

Delo s starši: predavanja za starše, pogovori, intervencijski posveti, individualno svetovanje.

Sodelovanje z učitelji in vodstvom šole: koordinacija in usmerjanje sodobnih pristopov na področju dela z otroki s posebnimi potrebami, timsko delo znotraj strokovnih timov ob učni in vedenjski problematiki v oddelku, sodelovanje z razredniki, individualno svetovanje, organizacija strokovnega izobraževanja.

Sodelovanje z zunanjimi institucijami: s strokovnimi komisijami, Zavodom za šolstvo – komisijo za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše, Zdravstvenimi domovi – CDZ, Zavodom RS za zaposlovanje, Zvezo prijateljev mladine, s fakultetami, z vrtci in s šolami.

Vodenje delovnih nalog: koordinacija dela timov za otroke s posebnimi potrebami, poudarek na individualiziranih načrtih dela, individualizaciji in diferenciaciji pri pouku, poklicno usmerjanje ter reševanje socialne problematike, vodenje kriznih timov, mediacija, nadarjeni učenci.

Poklicno svetovanje v 9. razredu: anketiranje, individualni razgovori, sodelovanje z drugimi institucijami, izvedba vpisa v srednje šole, roditeljski sestanki, svetovanje staršem, organizacija poklicne tržnice.

Organizacija predavanj in delavnic za učence, njihove starše in učitelje na različne teme s področja medosebnih odnosov, vedenja ter problemov zasvojenosti. Posebno pozornost bomo posvetili zaznavanju, prepoznavanju in preprečevanju vseh oblik nasilnega vedenja pri učencih.

Dostopnost