Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 43/10,62/10-ZUPJS 40/12) je na predlog v.d. ravnatelja Svet šole Osnovne šole Nove Jarše sprejel/-a

 PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI

Osnovne šole Nove Jarše

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

Ta pravilnik določa:

 • natančnejše postopke, ki zagotavljajo evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov,
 • čas in način odjave posameznega obroka,
 • ravnanje z neprevzetimi obroki,
 • načine seznanitve učencev oziroma dijakov in staršev.

 

 II. EVIDENTIRANJE, NADZOR NAD KORIŠČENJEM OBROKOV

 2. člen

Oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj, vodi evidenco o:

 • številu prijav za posamezen obrok,
 • številu odjav za posamezen obrok,
 • število izdanih obrokov,
 • število neprevzetih obrokov,
 • plačilih šolske prehrane,
 • subvencioniranih obrokih.

 Nadzor nad koriščenjem obrokov opravlja s strani ravnatelja pooblaščena oseba.

 

III. ČAS IN NAČIN PRIJAVE IN ODJAVE POSAMEZNEGA OBROKA

Prijavo na šolsko prehrani oddajo starši ali skrbniki na obrazcu, ki je priloga Zakona o šolski prehrani.

Posamezen obrok šolske prehrane se lahko odjavi. Odjavo šolskega obroka lahko uredijo starši. Obrok se lahko odjavi le v primeru odsotnosti učenca.

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi  najkasneje za isti dan do 8.30 ure, na naslednje načine:

 • po elektronski pošti na internetni naslov: os-novejarse@guest.arnes.si
 • po telefonu na številko: 01 5203 522 ali 051 301 329
 • osebno v tajništvu šole.

Odjava se upošteva za isti dan, če je obrok odjavljen do 8.30 ure. Če starši oziroma učenec, ki je naročen na šolsko prehrano,  le-te ne odjavi do roka, določenega v 3. odstavku tega člena, plačajo starši za ta dan polno ceno šolske prehrane.

VI. RAVNANJE Z NEPREVZETIMI OBROKI

 3. člen

 Obroke, ki niso bili prevzeti, in sicer: sadni zajtrk do 8.05, dopoldanska malica do 10.15, kosilo do 13.50 in popoldanska malica do 15.10, šola brezplačno odstopi drugim učencem.

 Neprevzetih obrokov ni dovoljeno pogrevati ali shranjevati. Potrebno jih je razdeliti in uporabiti v skladu s prejšnjim odstavkom ali zavreči.

V. NAČIN SEZNANITVE UČENCEV IN STARŠEV

 4. člen

Šola seznani učence in starše s pravili šolske prehrane najkasneje do začetka šolskega leta preko spletne strani šole oz. na željo lahko prejmejo tudi tiskan izvod.

  V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 5. člen

Ta pravilnik je bil sprejet na seji sveta šole dne 20.2.2013 in začne veljati z dnem sprejema, uporabljati pa se začne s 1. 3.2013.

 

V Ljubljani, dne 20.2.2013                                                                              Predsednik sveta šole: Jasmin Burzić

Dostopnost