SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

 Svet staršev:

predlaga nadstandardne programe,

daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

sodeluje pri nastajanju predloga razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu,

daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,

lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,

v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oz. oblikuje delovne skupine,

opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. V primeru, da je v oddelku zaradi zagotavljanja udeležbe na sestankih Sveta staršev izvoljen namestnik predstavnika (4. člen Poslovnika Sveta staršev), je le-ta zapisan v oklepaju.

SVET ŠOLE OŠ NOVE JARŠE
1.a Vlado Kostić (Tina Spevan) 5.b Irena Batez (Nataša Kramer)
1.b Jasmina Ičanović (Zumro Ćehić Beganović) 5.c Jelena Anžin
2.a Iztok Fajdiga (Darko Derajič) 6.a Taša Gorjanc (Tina Hribar Dragar)
2.b Anja Rančič Godina 6.b Marjana Mitrović (Katja Kranjc)
2.c Danijela Puzavac Kurtinović (Goran Podgornik) 6.c Miro Tržan ( Katjuša Turk)
3.a Erika Hočevar Ogrin (Nada Španič) 7.a Sanela Prpić (Nina Geder)
3.b Mira Milošević (Nataša Siladi) 7.b Valentina Škrabl (Annemarie Mehle)
4.a Mojca Ceferin 8.a Vesna Mitrović (Urška Novinič)
4.b Urška Novinič 8.b Petra Šteh Petrič (Džemila Handanović)
4.c Gregor Šašel (Milka Kregelj) 9.a Vojka Brglez (Boštjan Žen)
5.a Miha Slabe (Tanja Šurbek) 9.b Darinka Marković (Snježana Jozić)

Predsednica Sveta staršev je Marjana Mitrović, namestnik pa je Miha Slabe.

AKTIV SVETOV STARŠEV

 

Aktiv svetov staršev ljubljanskih osnovnih šol: http://www.aktivsvetovstarsev-lj.si

Zveza aktivov svetov staršev Slovenije: http://www.zasss.si/

 

 

ZAPISNIKI SVETA STARŠEV

Dostopnost