IZBIRNI PREDMETI

2023/2024

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Spletne prijave bodo potekale preko portala Lopolis od 19. 4. 2024 do 25. 04. 2024. Za vse prijave uporabljate uporabniško ime in geslo starša, ki je enako kot za odjavo prehrane.

NAVODILA
Navodila za prijavo kliknite tukaj.
Kratka navodila za prijavo najdete tukaj.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. V tem primeru morajo starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredovati pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Spletne prijave bodo potekale preko portala Lopolis od 19. 4. 2024 do 25. 04. 2024. Za vse prijave uporabljate uporabniško ime in geslo starša, ki je enako kot za odjavo prehrane.

NAVODILA
Navodila za prijavo kliknite tukaj.
Kratka navodila za prijavo najdete tukaj.

 Zakon o osnovni šoli

(20.a člen)

Šola za učence 4., 5. in 6. razreda izvaja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike.

Šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

Šola učencem od 4. do 9. razreda ponudi pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur tedensko.

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Dostopnost