IZBIRNI PREDMETI

2022/2023

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Spletne prijave bodo potekale preko portala Lopolis od 13. 4. 2022 do 19. 04. 2022. Za vse prijave uporabljate uporabniško ime in geslo starša, ki je enako kot za odjavo prehrane.

NAVODILA
Navodila za prijavo kliknite tukaj.
Kratka navodila za prijavo najdete tukaj.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 7. RAZRED
OPIS IZBIRNEGA PREDMETA UČITELJ/ICA
1. Nemščina 1 Mateja Janše
2. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Mojca Sovdat
3. Likovno snovanje 1 Kristina Božič
4. Matematična delavnica 7 Martina Vončina
5. Astronomija Martina Vončina
6. Sodobna priprava hrane Marjanca Bregar
7. Šport za sprostitev Vanja Rešetar
8. Računalništvo: Urejanje besedil Klara Štravs Merkun
9. Gledališki klub Maja Pruščevič
10. Šahovske osnove Robert Kodrič
11. Verstva in etika 1 Nada Panič
12. Kitajščina Slađana Đukanović

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 8. RAZRED
OPIS IZBIRNEGA PREDMETA UČITELJ/ICA
1. Nemščina 2 Mateja Janše
2. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Mojca Sovdat
3. Likovno snovanje 2 Kristina Božič
4. Astronomija Martina Vončina
5. Poskusi v kemiji Marjanca Bregar
6. Šport za zdravje Tomaž Kumer
7. Gledališki klub Maja Pruščevič
8. Šolsko novinarstvo Maja Pruščevič
9. Računalništvo: Multimedija Klara Štravs Merkun
10. Verstva in etika 2 Nada Panič
11. Šahovsko kombiniranje Robert Kodrič
12. Kitajščina Slađana Đukanović

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 9. RAZRED
OPIS IZBIRNEGA PREDMETA UČITELJ/ICA
1. Nemščina 3 Mateja Janše
2. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Mojca Sovdat
3. Likovno snovanje 3 Kristina Božič
4. Verstva in etika 3 Nada Panič
5. Izbrani šport košarka Tomaž Kumer
6. Načini prehranjevanja Marjanca Bregar
7. Računalniška omrežja Robert Kodrič
8. Šolsko novinarstvo Maja Pruščevič
9. Retorika Suzana Pigac Kokalj
10. Šahovska strategija Robert Kodrič
11. Kitajščina Slađana Đukanović
12. Geografija Robert Kodrič

 

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. V tem primeru morajo starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredovati pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Spletne prijave bodo potekale preko portala Lopolis od 13. 4. 2022 do 19. 04. 2022. Za vse prijave uporabljate uporabniško ime in geslo starša, ki je enako kot za odjavo prehrane.

NAVODILA
Navodila za prijavo kliknite tukaj.
Kratka navodila za prijavo najdete tukaj.

Zakon o osnovni šoli

(20.a člen)

Šola za učence 1. razreda izvaja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

Šola za učence 4., 5. in 6. razreda izvaja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike.

Šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

Šola učencem 1. razreda obvezno ponudi pouk prvega tujega jezika, učencem od 4. do 9. razreda pa pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur tedensko.

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Dostopnost