VPIS V 1. RAZRED

Kdo se letos vpisuje?

Starši morajo vpisati v 1. razred osnovne šole otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost šest let. Osnovne šole za šolsko leto 2022/23 vpisujejo otroke, rojene v letu 2016.

Odlog šolanja in izobraževanje na domu

Otroku se lahko začetek šolanja odloži za eno leto na predlog staršev, zdravstvene službe ali na podlagi odločbe o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. Glede postopka ugotavljanja pripravljenosti in odložitve šolanja je pristojna šolska svetovalna služba.

Na podlagi Zakona o osnovni šoli imajo starši pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo.

Za svojega otroka lahko starši organizirajo izobraževanje na domu, ki pa ga ne priporočamo zaradi velike kakovosti pouka in drugih dejavnosti v osnovnih šolah ter širših učinkov obiskovanja pouka v šoli, kot so medsebojno učenje veščin, sodelovanje in druženje otrok. V tem primeru mora biti otrok vpisan v svojo matično šolo ali v primeru prepisa v eno izmed drugih osnovnih šol, ki vodi dokumentacijo o njegovem izobraževanju na domu. Starši so dolžni najkasneje do začetka šolskega leta (to je do 31. 8. 2022) o izobraževanju otroka na domu pisno obvestiti osnovno šolo, v katero je otrok vpisan, pri tem pa ji posredovati vse podatke, ki jih predpisuje določba 89. člena Zakona o osnovni šoli.

V katero šolo se vpiše otroka in kako poteka prepis v drugo šolo?

Starši svoje otroke vpišejo v šolskem okolišu glede na stalno ali začasno prebivališče (matična šola). Svoj šolski okoliš preverite na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana – zavihek Moja Ljubljana – Otroci  v Ljubljani – Osnovne  šole v Ljubljani ali na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (aplikacija SOKOL).

Starši lahko vpišejo otroka v 1. razred v šolo zunaj svojega šolskega okoliša, če šola, v katero želijo vpisati otroka, s tem soglaša in  se predhodno o tem dogovori s šolo iz matičnega okoliša; torej, če so izpolnjeni pogoji, skladno z Uredbo Vlade RS o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03, 37/16 in 4/18; v nadaljevanju: Uredba).

Vpis v 1. razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva, se izvede tako, da starši najprej vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu, najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis. Šola, na katero so starši naslovili vlogo za prepis, je dolžna o tem odločati najkasneje v tridesetih dneh od dneva, ko je prejela vlogo in pred tem pridobiti soglasje otrokove matične šole.

Kdaj šola lahko izda soglasje za prepis?

Pri vpisu otrok v 1. razred so ljubljanske osnovne šole dolžne ravnati skladno z Uredbo in poskrbeti z medsebojnim obveščanjem in soglašanjem za enakomerno zasedenost osnovnih šol in uravnoteženo prehajanje učencev med šolami različnih šolskih okolišev. Pri tem šola lahko soglaša s prepisom otroka, če  s tem ni kršena pravica drugih staršev, da vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu, če to nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov oziroma zagotavljanja novih prostorov, in če se s tem v šoli v šolskem okolišu, kjer učenci prebivajo, ne zmanjša število oddelkov, kar bi imelo za posledico spremembo statusa šole ali njeno ukinitev.

Pravica do brezplačnega prevoza učencev v osnovni šoli

Pravico do brezplačnega prevoza imajo na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli tisti učenci v osnovni šoli, ki obiskujejo šolo v svojem šolskem okolišu in zanje velja, da je njihovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole ali da pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

Brezplačni prevoz ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole Mestna občina Ljubljana v skladu s 56. členom Zakona o osnovni zagotavlja tudi učencem s posebnimi potrebami, ki obiskujejo redne osnovne šole, in učencem, ki so vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi. O načinu prevoza se šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo in se sklene pogodba.

Brezplačni krajši programi za 5 – 6 let stare otroke, ki še ne obiskujejo vrtca

Za otroke, ki niso vpisani v programe predšolske vzgoje v vrtcih, in ki bodo s 1. septembrom 2022 vstopili v prvi razred osnovne šole, bomo v Vrtcu Andersen organizirali brezplačni krajši program. Program bo potekal dvakrat tedensko v popoldanskih urah, vanj pa se lahko vpišejo otroci s celotnega območja Ljubljane.

Ob vpisu  naj šola starše seznani z možnostjo obiskovanja krajšega programa in jim izroči informacijo ter vpisnico, nato pa zbrane vpisnice posreduje v Vrtec Andersen, Rašiška 7, Ljubljana.

Za več informacij se lahko šola in starši obrnejo na svetovalno delavko vrtca Nadjo Beguš, ki je dosegljiva na elektronski pošti nadja.begus@vrtecandersen.si ali jo pokličejo na tel. številko 01 583 82 18.

Dostopnost