PREVENTIVNI UKREPI

PREVENTIVNI UKREPI,

KI VELJAJO V ČASU IZVAJANJA POUKA PO MODELU B

PRIHOD V ŠOLO

 • V šolo pridejo izključno zdravi učenci in zaposleni.
 • V šolo vstopajo izključno učenci in zaposleni.

VHOD NA RAZREDNI STOPNJI

Učenci od 1. do 3. razreda, ki obiskujejo jutranje varstvo, vstopajo po predvidenem razporedu (ob 6.20 – 6.25, ob 7.00 – 7.05, ob 7.20 – 7.25, ob 7.30 – 7.35, 7.40 – 7.45 ). Sprejme jih učitelj jutranjega varstva.

 • Učenci, ki niso vpisani v jutranje varstvo ter učenci 4. razredov, vstopajo v šolo med 8.00 in 8.20 (glede na razpored).
Razred vhod Ura

1. razred

Vhod na razredni stopnji 8.00 – 8.05

2. razred

Vhod na razredni stopnji 8.10 – 8.15

3. razred

Vhod na razredni stopnji 8.15 – 8.20

4. razred

Vhod na razredni stopnji 8.15 – 8.20

GLAVNI VHOD

 • Glavni vhod je namenjen učencem od 5. do 9. razreda. Učenci, ki začenjajo s poukom ob 7.30, vstopajo v šolo ob 7.25. Ostali učenci vstopijo v šolo od 8.10 do 8.20 (glede na razpored).
Razred vhod Ura

5. razred

Glavni vhod 8.10 – 8.15

6. razred

Glavni vhod 8.10 – 8.15

7. razred

Glavni vhod 8.10 – 8.15

8. razred

Glavni vhod 8.15 – 8.20

9. razred

Glavni vhod 8.15 – 8.20

 

 • Učenci vozači od 1. do 5. razreda vstopajo v šolo pri stranskih vratih ob knjižnici (kjer sicer izstopajo na šolsko igrišče).
 • Učenci vozači od 6. do 9. razreda, ki v šolo prihajajo prej, do začetka pouka počakajo pred šolo. Upoštevajo higienske ukrepe in med seboj vzdržujejo varnostno razdaljo (najmanj 1,5 m).
 • Učenci lahko vstopajo v šolo samo s pravilno nameščenimi maskami in si ob prihodu razkužijo roke. V šoli upoštevajo varnostno razdaljo (najmanj 1,5 m) in talne označbe.
 • Po prihodu v stavbo se učenci v garderobah oz. pri garderobnih omaricah preobujejo v šolske copate in takoj odidejo v učilnico, kjer imajo pouk.

 

UPORABA SKUPNIH NOTRANJIH PROSTOROV: HODNIKI, SANITARIJE, TELOVADNICA, KNJIŽNICA

 • V skupnih notranjih prostorih šole je nošenje mask obvezno.
 • Učenci se ne zadržujejo na hodnikih, stopniščih šole ali drugih skupnih površinah šole.
 • Praviloma učenci uporabljajo najbližje sanitarije. Vsakršno nepotrebno in daljše zadrževanje v toaletnih prostorih ni dovoljeno. Prostore sanitarij hkrati uporablja omejeno število oseb, pri čemer vzdržujejo varnostno razdaljo. V kolikor so prostori zasedeni, je treba počakati na primerni razdalji.
 • Poseben režim higiene je določen za izvedbo ure športa (razkuževanje garderob, orodij in pripomočkov po končani vadbi ipd.). Učenci dosledno upoštevajo navodila vezana na vstopanje v garderobe in telovadnico.
 • Vstop v knjižnico bo omogočen glede na navodila NIJZ. Učenec knjigo naroči pri knjižničarki (osebno, po e-pošti, zasebno preko MS Teams ali Moje knjižnice). Prebrano knjigo vrne v škatlo pred knjižnico.

 

UPORABA IGRIŠČA

 • Učenci se na zunanji površini šole zadržujejo znotraj svoje skupine. Če se skupine mešajo in ni mogoče zagotoviti ustrezne varnostne razdalje, je priporočljiva uporaba maske.
 • Po vrnitvi z igrišča si učenci temeljito umijejo roke z milom in vodo oziroma si jih razkužijo.

 

ČAS POUKA

 • Učenci imajo pouk praviloma organiziran v matični učilnici in se med seboj ne mešajo.
 • V učilnici ima vsak učenec svoje stalno mesto. Osebne predmete in šolske pripomočke ima učenec v svoji šolski torbi, ki jo ima ob svojem delovnem mestu.
 • Učenci od 6. do 9. razreda morajo med poukom nositi maske.
 • Šola organizira tudi pouk izbirnih predmetov in interesne dejavnosti skladno s higienskimi priporočili in z vodenjem natančne evidence združevanja (sledljivost).
 • V času izvajanja dejavnosti v šolskih prostorih je potrebno redno zračenje z dovajanjem zunanjega svežega zraka.
 • Med odmori učenci ostajajo v matični učilnici. Dežurni učitelji na hodnikih in v jedilnici nadzorujejo upoštevanje pravil.
 • Pri pouku športa je poudarek na izvajanju dejavnosti na prostem.

 

ODHOD DOMOV

 • Učenci domov odhajajo po končanem pouku in se po nepotrebnem ne zadržujejo na šolskih površinah.
 • Odhodi učencev razredne stopnje potekajo po urniku, in sicer so možni po končanem pouku ali ob naslednjih urah: 12.00, 13.00, 14.00, 15.10, 16.00 in 16.50. Starši oz. osebe, ki so jih starši pooblastili za prevzem otrok, prevzamejo učence na dogovorjenem mestu (vhod na razredni stopnji, šolsko igrišče).
 • Starši, ki izjemoma pridejo po otroka izven navedenih ur, se za prevzem oglasijo pri glavnem vhodu (informator, tajništvo).

 

ČAS MALICE IN KOSIL

 • Učenci malicajo v učilnici. Pred tem očistijo svojo mizo in si temeljito umijejo roke.
 • V jedilnici pri kosilu imajo oddelki določen sedežni red.
 • Kosilo učenci prevzamejo na pladnjih pri razdeljevalnem pultu. Za ustrezen razmik sledijo talnim označbam. V koloni so lahko hkrati le učenci istega mehurčka. Maske si lahko snamejo, ko sedejo za mizo.
 • Dežurni učitelj deli pribor in kosovno hrano (sadje, pecivo).
 • Ko skupina zaključi z obrokom in zapusti jedilnico, mize za njimi razkuži čistilka.

 

 STIKI STARŠI ŠOLA

 • Starši vprašanja, povezana s šolskim delom, naslavljajo pisno učiteljem po e-pošti. Učitelj bo nanje odgovoril v najkrajšem možnem času.
 • Starši vstopajo v šolo izjemoma, če so se za obisk ali pogovor v naprej dogovorili.

 

UKREPANJE  OB SUMU OBOLENJA S COVID 19 

 • Če učenec zboli v času pouka (ima znake obolenja COVID-19), učitelj takoj obvesti starše in vodstvo šole.
 • Učenec skupaj z dodeljenim delavcem šole, počaka na starše v prostoru, namenjenem izolaciji.
 • Starši so se dolžni posvetovati z osebnim zdravnikom, ki odloči nadaljnji potek zdravljenja.  
 • Učenec se lahko vrne v šolo šele, ko tako odloči njegov osebni zdravnik. 

PRILOGE

Model B za osnovne sole

Okrožnica samotestiranje III 27. 8. 2021

 

Dostopnost