VRSTE SREDNJIH ŠOL

GIMNAZIJA

Gimnazija je najzahtevnejši program srednješolskega izobraževanja, zahteva redno delo, učenje, dobre delovne navade in veliko vedoželjnosti ter radovednost dijakov. Na gimnazije se navadno vpisujejo učenci z boljšimi dosežki in dobrimi učnimi navadami.

Na gimnaziji pridobijo dijaki splošno znanje, ki jih pripravi na vpis na vsa področja univerzitetnega študija. Po gimnaziji pridobijo dijaki naziv gimnazijski maturant in se običajno še ne odločajo za zaposlitev. Gimnazijsko izobraževanje delimo na splošno (splošna in klasična gimnazija) in strokovno (tehniška, ekonomska in umetniška gimnazija). Tudi te strokovne gimnazije dajo dijakom splošna znanja, poleg tega pa so specializirana za določena področja s katerih dobijo dijaki več znanja (npr. po ekonomski gimnaziji imajo dijaki več znanja s področja ekonomije in so zato bolj pripravljeni na študij na Ekonomski fakulteti).

GIMNAZIJA
Vhod: končana OŠ
Trajanje: 4 leta
Zaključek: splošna matura
Izhod: 1. trg dela,2. višje in visoko strok. izob.3. vsa področja univerzitetnega študija 
SPLOŠNA*
KLASIČNA (obvezna latinščina in večji poudarek na humanističnih predmetih)
TEHNIŠKA (ima tudi strokovne predmete iz različnih področij tehnike, ki jih lahko izberete tudi za maturo)
EKONOMSKA* (poglabljanje znanja na ekonomskem področju)
UMETNIŠKA (glasbena, plesna, likovna smer, smer gledališče in film)*splošna in ekonomska gimnazija imata lahko tudi športne oddelke

4-LETNA SREDNJA STROKOVNA OZ. TEHNIŠKA ŠOLA

Tudi 4–letne srednje šole so namenjene učencem, ki imajo razvite učne navade, imajo razmeroma dobre ocene v osnovni šoli in jih izbrana smer zanima. Taka šola dijakom poda splošna znanja, poleg tega pa tudi dodatna znanja iz strokovnih predmetov. Tako so dijaki npr. po ekonomski srednji šoli že pripravljeni na delo, lahko pa se izobražujejo dalje. Program se zaključi s poklicno maturo. Po želji ga lahko dijak zaključi tudi s splošno maturo, vendar mora opravljati na maturi dodaten (peti) predmet iz splošne mature.

4-LETNE SREDNJA STROKOVNA OZ. TEHNIŠKA ŠOLA
Vhod: končana OŠ ali nižja poklicna
Trajanje: 4 leta
Zaključek: poklicna matura
Izhod:  1. trg dela,2. višje in visoko strok. izob.3. z dodatnim predmetom iz splošne mature na večino univerzitetnih študijskih programov 

3-LETNE SREDNJE POKLICNE ŠOLE

3-letne srednje poklicne šole so šole, ki dijaka pripravijo na določen poklic. Po končani srednji šolo so dijaki torej pripravljeni za samostojno delo na tem področju (npr. po končani 3-letni računalniški srednji šoli lahko dijak dela na področju računalništva). Dijaki se lahko po končani šoli takoj zaposlijo, saj so si v času šolanja (obvezno praktično usposabljanje – praksa) pridobili veliko praktičnih znanj in si nabirali izkušnje pri delodajalcih.

Določeni programi izvajajo tudi vajeniško obliko kar pomeni, da se vsaj 50% izobraževalnega programa izvede kot praktično usposabljanje pri delodajalcu. Dijaki, ki obiskujejo vajeniško obliko izobraževanja imajo na koncu enako izobrazbo in enake možnosti za nadaljevanje izobraževanja kot dijaki, ki so obiskovali šolsko obliko istega programa, poleg tega pa so bolj izkušeni, saj so imeli več praktičnega usposabljanja. Vajenci so tudi upravičeni do mesečne vajeniške nagrade.

Na 3-letne srednje poklicne šole se načeloma vpisujejo dijaki, ki jih določeno področje zanima predvsem v praksi, si želijo hitro priti do poklica in jim teoretično učenje in dolgoletno šolanje ni v interesu.

Na nekaterih srednjih poklicnih šolah pa lahko dijaki tudi nadaljujejo šolanje v t. i. program +2 oz. POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE, kjer z dvema dodatnima letoma izobraževanja poglobijo svoje znanje, ga teoretično podprejo in dobijo naziv tehnik. Poklicno tehniško izobraževanje se zaključi s poklicno maturo in omogoča nadaljevanje izobraževanja na višjem oz. visokem strokovnem izobraževanju.

3-LETNA SREDNJA POKLICNA ŠOLA
Vhod: končana OŠ ali nižja poklicna
Trajanje: 3 leta
Zaključek: zaključni izpit (izdelek/storitev z zagovorom + SLJ)
Izhod:   1. trg dela, 2. poklicno tehniško izob., 3. maturitetni tečaj
*TUDI VAJENIŠKA OBLIKA 

Dijaki lahko nadaljujejo v: 

POKLICNO TEHNIŠKO IZOB. (t.i. program +2)
Vhod: končana srednja poklicna šola
Trajanje: 2 leti
Zaključek: poklicna matura
Izhod: 1. trg dela, 2. višje in visoko strok. izob., 3. z dodatnim predmetom iz splošne mature na večino univerzitetnih študijskih programov 

2-LETNA POKLICNA ŠOLA OZ. NIŽJA POKLICNA ŠOLA

2-letna poklicna šola oz. nižja poklicna šola je namenjena tistim učencem, ki imajo v šoli večje učne težave in učno niso uspešni. Takšna šola temelji na praktičnih znanjih, poudarjeno je pridobivanje konkretnih veščin, ki jih bodo dijaki potrebovali pri svojem delu. Po šoli se lahko dijaki takoj zaposlijo na delovnih mestih, kjer navadno delajo kot pomočniki drugim zaposlenim. Ta izbira je namenjena tistim učencem, ki imajo v šoli velike učne težave, njihova pot do poklica pa je tako krajša in lažja.

2-LETNA POKLICNA ŠOLA ali NIŽJA POKLICNA ŠOLA
Vhod: končana OŠ ali vsaj 7.r + 9 letna OŠ obveznost
Trajanje: 2 leti
Zaključek: zaključni izpit (izdelek/storitev z zagovorom)
Izhod:  1. trg dela,2. srednja poklicna šola,3. srednja strokovna/teh. šola
Dostopnost