MERILA ZA IZBIRO KANDIDATOV V PRIMERU OMEJITVE VPISA

  1. UČNI USPEH v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole (zaključne ocene obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu – največ 175 točk)

VIDEO – KAKO PRIDE DO OMEJITVE

  1. V primeru, da se bo v prvem oz. drugem krogu izbirnega postopka na posamezno šolo na spodnjo mejo razvrstilo več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, ki jih učenec doseže na NACIONALNIH PREIZKUSIH ZNANJA iz slovenščine in matematike.
  2. DODATNI POSEBNI POGOJI:
  • Pri nekaterih programih je lahko posebni pogoj za vpis PSIHOFIZIČNA SPOSOBNOST rudarstvo, umetniška gimnazija – glasbena in plesna smer, športni oddelki (potrdilo izda pooblaščeni zdravnik) ali pa POSEBNA NADARJENOST OZ. SPRETNOST npr. zobotehnik, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja, umetniška gimnazija – likovna, glasbena in plesna smer.
  • ŠPORTNI DOSEŽKI so poseben pogoj za vpis v športne oddelke programa Gimnazija in Ekonomska gimnazija, in sicer se prišteje za pridobljen status športnika A 10 točk in za pridobljen status športnika B 5 točk.

Če je na nekem izobraževalnem programu prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, šola na tem programu uvede omejitev vpisa. Na šolah z omenitvijo vpisa prijavljene kandidate izberejo na podlagi razvrstitve z uporabo točk, ki jih pridobijo z učnim uspehom v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole, pri čemer upoštevajo zaključne ocene obveznih predmetov zadnje triade.

Izbirni postopek poteka v dveh krogih. V prvem krogu šola vpiše kandidate, ki se na podlagi doseženih točk razvrstijo na prvih 90% razpisanih mest (npr. če ima program razpisanih 50 mest, v 1. krogu vpišejo 45 dijakov in za 2. krog ostane še 5 prostih mest). Tisti, ki v prvem krogu niso sprejeti na želeni program, izpolnijo prijavnico za sodelovanje v drugem krogu, v njej pa po vrstnem redu nanizajo šole oziroma programe, kamor bi se želeli vpisati. Računalniška aplikacija nato kandidate razvrsti glede na njihove točke in šole, kamor bi se želeli vpisati.

Če se v prvem oziroma drugem krogu izbirnega postopka na spodnji meji slučajno razvrsti več kandidatov z istim številom točk, izbiro med njimi opravimo na podlagi točk, ki so jih dosegli na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

Dostopnost