SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

 Svet staršev:

predlaga nadstandardne programe,

daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

sodeluje pri nastajanju predloga razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu,

daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,

lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,

v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oz. oblikuje delovne skupine,

opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. V primeru, da je v oddelku zaradi zagotavljanja udeležbe na sestankih Sveta staršev izvoljen namestnik predstavnika (4. člen Poslovnika Sveta staršev), je le-ta zapisan v oklepaju.

SVET ŠOLE OŠ NOVE JARŠE
1. a Gordana Mijatović (Tina Lmpret) 5. b Urška Novinič (Ivana Meolic)
1. b Miroslav Đošić (Nataša Pogorelc) 5. c Gregor Šašel (Milka Kregelj Vaupotič)
1. c Silva Benović (Sanja Topčagić) 6. a Miha Slabe
2. a Vlado Kostić (Tina Spevan) 6. b Irena Batez (Marko Škerl)
2. b Jasmina Ičanovič (Zumra Čehić) 6. c Monika Sarič
3. a Tanja Djukanović (Tanja Petaković) 7. a Tjaša Gorjanc
3. b Anja Rančić Godina (Ana Bertoncelj) 7. b Marjana Mitrović (Katja Kranjc)
3. c Danijela Puzavac Kurtinović 7. c Miro Tržan (Katjuša Turk)
4. a Ester Dvoršak Kučič 8. a Sanela Prpič (Nina Geder)
4. b Mira Milošević (Nataša Siladi) 8. b Annemarie Mehle (Valentina Škrabl)
5. a Mojca Ceferin (Katarina Ivanovič) 9. a Vesna Mitrović (Maruša Podboršek) 
9. b Petra Šteh Petrič (Ana Sisan Groselj)

 

AKTIV SVETOV STARŠEV

 

Aktiv svetov staršev ljubljanskih osnovnih šol: http://www.aktivsvetovstarsev-lj.si

Zveza aktivov svetov staršev Slovenije: http://www.zasss.si/

Dostopnost