IZBIRNI PREDMETI

2021/2022

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Učenci so prijavnice prejeli v četrtek, 18. 3., izpolniti in vrniti pa jih potrebno do srede, 24. 3. 2021.

Če je slučajno niste prejeli, si jo lahko natisnete tukaj.

7.r Prijavnica za izbirni predmet

8.r Prijavnica za izbirni predmet

9.r Prijavnica za izbirni predmet

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 7. RAZRED
OPIS IZBIRNEGA PREDMETA UČITELJ/ICA
1. Nemščina 1 Mateja Janše
2. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Mojca Sovdat
3. Likovno snovanje 1 Kristina Božič
4. Matematična delavnica 7 Martina Vončina
5. Astronomija Martina Vončina
6. Sodobna priprava hrane Marjanca Bregar
7. Šport za sprostitev Vanja Rešetar
8. Računalništvo: Urejanje besedil Klara Štravs Merkun
9. Gledališki klub Nika Zadravec
10. Šah 1 Robert Kodrič
11. Verstva in etika 1 Nada Panič

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 8. RAZRED
OPIS IZBIRNEGA PREDMETA UČITELJ/ICA
1. Nemščina 2 Mateja Janše
2. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Mojca Sovdat
3. Likovno snovanje 2 Kristina Božič
4. Astronomija Martina Vončina
5. Poskusi v kemiji Marjanca Bregar
6. Šport za zdravje Tomaž Kumer
7. Gledališki klub Nika Zadravec
8. Šolsko novinarstvo Nika Zadravec
9. Računalništvo: Multimedija Klara Štravs Merkun
10. Verstva in etika 2 Nada Panič
11. Šah 2 Robert Kodrič

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 9. RAZRED
OPIS IZBIRNEGA PREDMETA UČITELJ/ICA
1. Nemščina 3 Mateja Janše
2. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Mojca Sovdat
3. Likovno snovanje 3 Kristina Božič
4. Verstva in etika 3 Nada Panič
5. Izbrani šport košarka Tomaž Kumer
6. Načini prehranjevanja Marjanca Bregar
7. Računalniška omrežja Robert Kodrič
8. Šolsko novinarstvo Nika Zadravec
9. Retorika Suzana Pigac Kokalj

 

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. V tem primeru morajo starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredovati pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Učenci so prijavnice prejeli v četrtek, 18. 3., izpolniti in vrniti pa jih potrebno do srede, 24. 3. 2021.

Če je slučajno niste prejeli, si jo lahko natisnete tukaj.

4. – 6.r Prijavnica za neobvezni izbirni predmet

7. – 9.r Prijavnica za neobvezni izbirni predmet

 RAZRED OPIS IZBIRNEGA PREDMETA UČITELJ/ICA
1. razred Neobvezni izbirni predmet: Angleščina še ni določen
4. razred Neobvezni izbirni predmet: Nemščina 4 Manja Grad
Neobvezni izbirni predmet: Umetnost Mojca Sovdat
Neobvezni izbirni predmet: Šport še ni določen
5. razred Neobvezni izbirni predmet: Nemščina 5 Manja Grad
Neobvezni izbirni predmet: Računalništvo Klara Štravs Merkun
Neobvezni izbirni predmet: Šport še ni določen
Neobvezni izbirni predmet: Umetnost Mojca Sovdat
6. razred Neobvezni izbirni predmet: Nemščina 6 Manja Grad
Neobvezni izbirni predmet: Računalništvo Klara Štravs Merkun
Neobvezni izbirni predmet: Umetnost Mojca Sovdat
Neobvezni izbirni predmet: Pohodništvo  Tomaž Kumer
7. razred Neobvezni izbirni predmet: Nemščina 7  Mateja Janše
8. razred Neobvezni izbirni predmet: Nemščina 8  Mateja Janše
9. razred Neobvezni izbirni predmet: Nemščina 9  Mateja Janše

Zakon o osnovni šoli

(20.a člen)

Šola za učence 1. razreda izvaja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

Šola za učence 4., 5. in 6. razreda izvaja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike.

Šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

Šola učencem 1. razreda obvezno ponudi pouk prvega tujega jezika, učencem od 4. do 9. razreda pa pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur tedensko.

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Dostopnost