IZBIRNI PREDMETI

2020/2021

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 7. RAZRED
OPIS IZBIRNEGA PREDMETA UČITELJ/ICA
1. Nemščina 1 Mateja Janše
2. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Mojca Sovdat
3. Likovno snovanje 1 Kristina Božič
4. Matematična delavnica 7 Martina Vončina
5. Rastline in človek Lidija Duh
6. Sodobna priprava hrane Marjanca Bregar
7. Šport za sprostitev Vanja Rešetar
8. Računalništvo: Urejanje besedil Robert Kodrič
9. Gledališki klub Nika Zadravec
10. Šah 1 Robert Kodrič
11. Verstva in etika 1 Robert Kodrič

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 8. RAZRED
OPIS IZBIRNEGA PREDMETA UČITELJ/ICA
1. Nemščina 2 Mateja Janše
2. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Mojca Sovdat
3. Likovno snovanje 2 Kristina Božič
4. Astronomija Martina Vončina
5. Organizmi v naravnem in umetnem okolju Lidija Duh
6. Poskusi v kemiji Marjanca Bregar
7. Šport za zdravje Tomaž Kumer
8. Gledališki klub Nika Zadravec
9. Šolsko novinarstvo Nika Zadravec
10. Računalništvo: Multimedija Robert Kodrič
11. Verstva in etika 2 Robert Kodrič

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 9. RAZRED
OPIS IZBIRNEGA PREDMETA UČITELJ/ICA
1. Nemščina 3 Mateja Janše
2. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Mojca Sovdat
3. Likovno snovanje 3 Kristina Božič
4. Matematična delavnica 9 Martina Vončina
5. Astronomija Martina Vončina
6. Načini prehranjevanja Marjanca Bregar
7. Izbrani šport košarka Tomaž Kumer
8. Računalništvo: Računalniška omrežja Robert Kodrič
9. Verstva in etika 3 Robert Kodrič
10. Šolsko novinarstvo Nika Zadravec
11. Retorika Suzana Pigac Kokalj

 

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. V tem primeru morajo starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredovati pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

 RAZRED OPIS IZBIRNEGA PREDMETA UČITELJ/ICA
1. razred Neobvezni izbirni predmet: Angleščina Kaja Komac, Vesna Erjavec Kocjančič
4. razred Neobvezni izbirni predmet: Nemščina 4 Manja Grad
Neobvezni izbirni predmet: Umetnost Mojca Sovdat
5. razred Neobvezni izbirni predmet: Nemščina 5 Manja Grad
Neobvezni izbirni predmet: Računalništvo 5 Klara Štravs Merkun
Neobvezni izbirni predmet: Umetnost Mojca Sovdat
6. razred Neobvezni izbirni predmet: Nemščina 6 Manja Grad
Neobvezni izbirni predmet: Računalništvo 6 Klara Štravs Merkun
Neobvezni izbirni predmet: Umetnost Mojca Sovdat
Neobvezni izbirni predmet: Pohodništvo  Tomaž Kumer
7. razred Neobvezni izbirni predmet: Nemščina 7  Mateja Janše
8. razred Neobvezni izbirni predmet: Nemščina 8  Mateja Janše
9. razred Neobvezni izbirni predmet: Nemščina 9  Mateja Janše

Neobvezni izbirni predmeti

Dostopnost